CMU RoboX คว้าแชมป์หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

ทีม CMU RoboX ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Robot Contest 2018) จัดโดย สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2561 ในงาน “ภาพอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ สวนสาธารณะ Park@Siam สยามสแควร์ Number of View :821

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ หลักการและเหตุผล ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 บทบาทของการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในวงการอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เพราะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญและพันธกิจดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการและกลยุทธ์ที่จะกระตุ้นการพัฒนา 3 ด้านด้วยกัน คือ Number of View :1554

วิศวฯ มช. จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ ตัดสินตัวแทนส่งแข่งต่อระดับประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 11 (11th Robot Design Contest 2018 : RDC 2018) ระดับภาคเหนือ เพื่อเฟ้นหาตัวแทน แข่งต่อระดับประเทศ และนานาชาติ ระหว่างวันที่ 21 –  29 พ.ค. 61 Number of View :2534