CMU RoboX คว้าแชมป์หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

ทีม CMU RoboX ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Robot Contest 2018) จัดโดย สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2561 ในงาน “ภาพอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ สวนสาธารณะ Park@Siam สยามสแควร์ Number of View :930

วิศวฯ มช. ต้อนรับนักเรียนโครงการ “จากตากใบสู่เชียงใหม่ ด้วยใจแบ่งปัน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าร่วมโครงการ “จากตากใบสู่เชียงใหม่ ด้วยใจแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน Number of View :1060

เปิดบ้านช้างเหล็ก เปิดโลกการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน ม.3 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 10.00 น Number of View :724

วิศวฯ มช.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิศวฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ประดิษฐกรรม  (FAB. Lab.)  ตลอดจนห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่และควบคุม (Motion and Control Lab.) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมด้วยรศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง อดีตคณบดี Number of View :1227