อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ GoGo Board

อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ GoGo Board  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานโครงการจัดทำโครงงานของโรงเรียนในชนบท ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ Number of View :1189

นักศึกษาวิศวฯคอมได้รับทุน Stanford Learning Fabrication Fellowship 2010

มหาวิทยาลัย Stanford มอบทุน Stanford Learning Fabrication Fellowship 2010 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวะ มช. จำนวน 2 ทุน คือ นายณัฐพงษ์ สนธิคุณ และนายภควัต แสงเพชรวัฒนกุล เพื่อพัฒนา GoGo Board ชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก Number of View :848