Biomed มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน FITAT/ISPM 2014

ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Seventh International Conference on Frontiers of Information Technology, Applications and Tools (FITAT 2014) / The Fourth PT-ERC International Symposium on Personalized Medicine (ISPM 2014) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทั้งในด้านวิชาการ กระชับความสัมพันธ์อันดี และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีนักวิชาการเข้าร่วมการประชุมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของหลายประเทศ   ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มช. รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ … Continued