ETE จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ร่วมกับ องค์การแพลน (PLAN) ในประเทศไทย จัดกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างทักษะและการให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Number of View :905