Engineering Across Cultures Summer 2016

Engineering Across Cultures Summer 2016 1.       ชื่อโครงการ                        Engineering Across Cultures Summer 2016 2.      ระยะเวลาจัดโครงการ          23 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม  2559 3.   ลักษณะกิจกรรม                โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนร่วมกับนักศึกษาจาก University of Michigan จากประเทศสหรัฐอเมริกา       4. คุณสมบัติผู้สมัคร                    1.) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป                    … Continued