วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดูงานด้านจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้ วิศวฯ มช.

นักศึกษาสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าศึกษาดูงานด้านจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. วันที่ 28 มกราคม 2558 โดยมี อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ Number of View :474

วิศวฯเปิดบ้าน ต้อนรับเครือข่าย พสวท.ภาคเหนือตอนบน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนเข้าศึกษาดูงานวิจัยและผลงานที่น่าสนใจของภาควิชาต่าง ๆ เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557 ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=937 Number of View :628