เชิญร่วมประชุมสัมมนาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณภูมิชาย ศาลยาชีวิน

กำหนดการ : ประชุมสัมมนาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณภูมิชาย ศาลยาชีวิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึก RTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :587

[Embedded Systems Projects] by Computer Engineering, CMU

[สัมภาษณ์พิเศษ] Embedded Systems Projects กระบวนวิชา Embedded Systems Laboratory (ปฏิบัติการสมองกลฝังตัว) 261215 โดยอาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ วิศวฯมช. Number of View :1623