Mix-Key ตัวเดิม เพิ่มเติมสมรรถนะ วิศวฯ รั้วม่วงพ่วงกำลัง ปภ.เชียงราย Top up เครื่องวัดน้ำป่า พร้อมจัดประชุม IS ระวังภัยน้ำท่วม ระยะที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐานะที่ปรึกษาตามที่จังหวัดเชียงรายมอบหมาย เดินหน้าโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 3” นำโดย หัวหน้าโครงการ รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDRU) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผู้พัฒนาระบบฯ อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้าหน่วยวิจัย OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Number of View :1210

CENDRU ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา

เอกอัครราชทูตKristie A. Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ Nature Disasters Research Unit (CENDRU) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดย คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่อง “Engaging Integrating Engineering” Number of View :718

วิศวฯ จัดงานประชุม “ระบบ IT ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม เชียงราย” วิศวฯ จัดงานประชุม “ระบบ IT ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม เชียงราย”

“ภัยพิบัติ”เมื่อกล่าวถึงคำนี้ คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้ซึ้งถึงอานุภาพของมัน   “ภัยพิบัติ”  เป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติ และเกิดขึ้นโดยมีมนุษย์เป็นต้นเหตุ อย่างไรก็ดี มันคือสิ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน  ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คน         หลายคนอาจมีความตื่นตระหนกกับภัยที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้น การ “พร้อมตั้งรับ” สถานการณ์ จึงถือเป็นเครื่องมือสามัญประจำตัวชุดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์อย่างเรา   ตัวอย่างของภัยพิบัติที่มักประสบพบเห็นในบ้านเราบ่อยครั้ง คือ น้ำท่วม  แผ่นดินไหว ดังเช่นที่จังหวัดเชียงราย  หลายท่านคงเคยพบเห็นข่าวสารเกี่ยวกับการเกิดภัยที่ว่ามานั้นมากครั้งหลายครา เหตุนี้จึงเป็นโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ การเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวังสาธารณภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดทำระบบการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม และจัดทำฐานข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารทั่วไป กระทั่งนำไปสู่แนวทางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงรายนั่นเอง      … Continued