ทีมวิจัย Biomed มช. ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2015 ที่ประเทศมาเลเซีย

ทีมวิจัยจากศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Biomedical Engineering Center: BMEC) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา สังกัดภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และนางสาวอุษณีย์ อภิจันทรางกูร นักศึกษาระดับปริญญาโท สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) รหัสนักศึกษา 540635903 ได้รับรางวัล Best Paper Award … Continued

อาจารย์วิศวฯไฟฟ้า ได้รับคัดเลือกเป็น ขรก.ดีเด่น 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และประธานกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 (กลุ่มที่ 1 : ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) Number of View :511

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 (กลุ่มที่ 1 : ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) Number of View :669

ประธาน Biomed มช. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน และอาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Number of View :541

Biomed มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน FITAT/ISPM 2014

ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Seventh International Conference on Frontiers of Information Technology, Applications and Tools (FITAT 2014) / The Fourth PT-ERC International Symposium on Personalized Medicine (ISPM 2014) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทั้งในด้านวิชาการ กระชับความสัมพันธ์อันดี และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีนักวิชาการเข้าร่วมการประชุมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของหลายประเทศ   ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มช. รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ … Continued

“BMEC Road Show 2014” บริการตรวจสุขภาพ ฟรี!

ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการชุมชน  “BMEC Road Show 2014 Number of View :549

ทีมวิจัยคณะวิศวฯรับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2014

ทีมวิจัยจากห้องวิจัยความฉลาดทางการคำนวณ (Computational Intelligence Research Lab: CI LAB) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพนสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Number of View :691

อ.วิศวฯ คว้ารางวัล Outstanding Paper Award จาก KKU-IENC 2014

รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และกรรมการประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation เรื่อง “Characterization of Phosphate Glass/Hydroxyapatite Scaffold for Palate Repair” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  The 5th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2014) เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย … Continued

เทปบันทึกรายงาน ทันเทค (Thai PBS) เกี่ยวกับงานวิจัยจากห้อง Lab CI

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. ให้สัมภาษณ์ในรายงาน ทันเทค ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ Thai PBS เกี่ยวกับงานวิจัยจากห้อง Lab CI Number of View :783