วิศวฯมช.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 นักศึกษา และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ร่วมทำความสะอาดบริเวณถนนสุเทพ และคูคลองทางเข้ามหาวิทยาลัย ถึงหอนาฬิกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :534

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”

ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมพรรษา 5 รอบ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. Number of View :471

วิศวฯ จัด Big Cleaning Day

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Big Cleaning Day วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556ทำกิจกรรม “5ส” ทำความสะอาดสำนักงานทั้งคณะฯ โดยเริ่มจาก “3ส”แรก อันได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาด ซึ่งจะนำไปสู่ “2ส” หลัง คือ สร้างมาตรฐาน สร้างนิสัยและวินัยต่อไป กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการผลักดันนโยบายของคณบดี โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของทุกส่วนงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนอกเหนือจากเป็น  Big Cleaning แล้ว ยังเป็นการใช้เวลาที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในวันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อีกด้วย  Number of View :532