วิศวฯ มช. จัดเสวนา share & learn 21st century for engineering

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนา “share & learn 21st century for engineering” พัฒนาองค์ความรู้และแนวทางจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) การเสวนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการกลยุทธ์ “โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ  มีองค์ความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 อันเป็นไปตามนโยบายของ มช. ที่สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ ใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะแหงอนาคตใหม (21st Century Skills) เปนบัณฑิตที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ต่อไป “share & learn 21st century for engineering” ได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร … Continued