นักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิศวฯ รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ภายใต้โปรแกรมวิจัยร่วมระหว่าง JGSEE กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อโครงการการบูรณาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่เมืองสีเขียวแบบยั่งยืน “Integrate Energy and Environment for Sustainable Green Urban Approach (SUD-2) Program” โดยมี รศ. ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Number of View :1172

ทรัพย์ในดิน ถิ่นบนดอย ตามรอยสมเด็จย่า อาสาส่งเครื่องมือช่วยโรงหน่อไม้บ้านห้วยปูใหม่

สภาพพื้นที่ภาคเหนือไทยเรามีป่าเขาลำเนาไพรอยู่มาก บางแห่งมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลัก บางที่ก็อาศัยผลผลิตจากธรรมชาติเป็นฐานของรายได้ อย่างไรก็ตามกระทั่ง “ดอยตุง” ที่ถือเป็น Landmark ของจังหวัดเชียงราย ก็ยังมีชุมชนห่างไกลความเจริญ แม้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ Number of View :1857

ระบบแจ้งของหายในคณะฯ “ของหายได้คืน”

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับนักศึกษาที่กระทำความดี อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดำริให้มีระบบติดตาม /แจ้ง-รับคืน ทรัพย์สินของนักศึกษาที่สูญหาย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำระบบ “ของหายได้คืน” เพื่อรวบรวม/ติดตาม ทรัพย์สินของ นักศึกษา หรือ บุคลากร ที่ทำสูญหาย ในบริเวณ อาคารเรียนรวม หรือ ในพื้นที่ในส่วนของ คณะวิศวฯ ทั้งนี้ สามารถแจ้ง/ติดตามประกาศ ได้ที่ สำนักงานฯ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. หรือ โทรศัพท์ 053-944179-80 ต่อ 115 … Continued

โครงการ “การวางแผนทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรัง โดยใช้แบบจำลองไฟป่า” จัดกิจกรรม “สบเตี๊ยะฟ้าใส”

โครงการ “การวางแผนทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรัง โดยใช้แบบจำลองไฟป่า” จัดกิจกรรม “สบเตี๊ยะฟ้าใส”   เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 โครงการ “การวางแผนทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรังโดยใช้แบบจำลองไฟป่า” ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “สบเตี๊ยะฟ้าใส” Number of View :960

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเรือน สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเรือน สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ Number of View :704