วิศวฯ มช. จัดงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระวิษณุกรรม  โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในพิธี Number of View :1391

วิศวฯ จัดงานทำบุญรับปีใหม่ พร้อมเชิดชูเกียรติ แสดงความยินดีบุคลากร

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานคณะฯ จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร พร้อมพิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่บุคลากร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช. Number of View :1371

ผู้แทนผู้บริหารวิศวฯ ร่วมยินดีในพิธีเปิดศูนย์ PET/CT & Cyclotron

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองคณยดีฝ่ายบริหาร และเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในโอกาสเปิดศูนย์ PET/CT & Cyclotron วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา Number of View :672

วิศวฯ ร่วมแสดงควาามยินดี 50 ปี เภสัชฯ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร และเลขานุการคณะฯ นางพรรณี โศจิธรรมพร เป็นผู้แทนร่วมพิธีทำบุญ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 Number of View :577

วิศวฯ ร่วมแสดงควาามยินดี 42 ปี ทันตแพทย์ฯ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการสถาปนา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นผู้แทน มอบปัจจัยร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพไถีชีวิตโค กระบือ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 Number of View :556

งานบริการการศึกษาฯเข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดร.เอกชัย แสงอินทร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :851