วิศวฯ มช. ต้อนรับ นร.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted)

  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรรถผล สมุทคุปติ์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รศ.ดร.ธงขัย ฟองสมุทร ร่วมการต้อนรับ Number of View :659

เปิดบ้านช้างเหล็ก เปิดโลกการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน ม.3 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 10.00 น Number of View :818

วิศวฯ เดินสายแนะแนวการศึกษาต่อแก่ นร. ม.ปลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ วิศวฯ มช. และการแนะแนวการศึกษาในเชิงรุก ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงเรียนลําปางกัลยาณี และโรงเรียนมัธยมวิทยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นำโดยคุณสุทัศน์ ขันเลข หัวหน้างานบริการการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้ในการศึกษาต่อด้านวิศวกรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรในปัจจุบันที่สังคมมีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น  และเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ให้นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ รู้จักในสายงานด้านวิศวกรรม และเกิดแรงจูงใจ ในการเลือกศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น ประมวลภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/engineeringcmu/photos/?tab=album&album_id=1500151663336967 Number of View :529

วิศวฯ เปิดบ้านช้างเหล็ก Entaneer Open House #10

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Entaneer Open House #10 โครงการเปิดบ้านวิศวกร ครั้งที่ 10 เปิดโอกาสแก่นักเรียน ม.5 ให้เรียนรู้แนวทางในการเลือกศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย  และรู้จัก “วิศวฯ มช.” มากขึ้นพร้อมพบวิทยากรผู้ชำนาญทางวิศวกรรมในสาขาต่าง ๆ รวมถึงใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียนภายในระยะเวลา 5 วัน 4 คืน  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Entaneer Open House #10 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-29 ธันวาคม 2558 เป็นค่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงแนะนำและชี้แนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณะ ฯ ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการงานร่วมกับผู้อื่นแก่นักศึกษาของชมรม ฯ … Continued

วิศวะฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนมงฟอร์ต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้แบ่งกลุ่มเยี่ยใชมห้องปฏิบัติการในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ และไฟฟ้า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 Number of View :579

สารสาสน์เยี่ยมบ้านช้างเหล็ก ดูแนวทางศึกษาต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยได้เข้าศึกษาดูงานในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโยธาในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. Number of View :520

วิศวฯออกแนะแนวนักเรียน ม.6 เทพบดินทร์ฯ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.พีรพล จิราพงศ์ เป็นวิทยากร แนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเรื่องหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน แนะนำการเลือกคณะและสาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ณ ห้องกอบบุญ 3 อาคารกอบบุญ โรงเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่   Number of View :571