[VDO]โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านน้ำรู

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมการอบแห้ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ" Number of View :558