เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 16

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรม วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 16 ซึ่งมีการบรรยาย เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “นักวิจัยจ๋า นักบริหารโครงการบริการวิชาการ และนัก USR” ขึ้นในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ  ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :1216

เชิญร่วมงาน “วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13”

ขอเชิญร่วมงาน วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา13.00–15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :644

เชิญร่วมการเสวนาเรื่อง “มุมมองจากผู้รู้ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “มุมมองจากผู้รู้ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” Number of View :579

ขอเชิญบุคลากรคณะฯเข้าร่วมโครงการ “เสวนาการเขียนหนังสือราชการ”

ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “เสวนาการเขียนหนังสือราชการ” วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปีวิศวฯมช. Number of View :607

วิศวฯ จัดอบรมคณาจารย์ “เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

          คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเสวนาในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการ มช. จัดโดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป วันที่ 20 มิถุนายน 2557 วิทยากรร่วมเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ กรรมการอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยหัวหน้างานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร มช. นางวราภรณ์         ตวงวิไล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำแนะนำเรื่องการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่  Number of View :645