ประกาศการเสนอขอรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัย และขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัย และขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยบุคลากรผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่หัวข้อ วิเทศสัมพันธ์ > การขอรับทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (คณาจารย์) จากมหาวิทยาลัย และจากคณะฯทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศการให้ทุนจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่นี่และประกาศให้การสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ที่นี่โดยมีช่วงการเดินทาง กำหนดยื่นเอกสารขอรับการสนับสนุน ดังนี้ งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562งวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 … Continued

เชิญเข้าร่วม “นานาทรรศนะประสบการณ์การขอตำแหน่งวิชาการ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม “นานาทรรศนะประสบการณ์การขอตำแหน่งวิชาการ” พุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ RTT (Slope) อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (40ปีวิศวฯ) ชั้น3คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Number of View :543

[ประชาสัมพันธ์] คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานต่างประเทศ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำ คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ทราบถึงระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนในการดำเนินการ เพื่อให้การเสนอขอรับทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนในการเบิกจ่าย ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและนำเสนอในระัดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  โดยดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ http://researchs.eng.cmu.ac.th/?name=other&file=oversea ******************************************* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-944176 หรือ Email : researchnews@eng.cmu.ac.th Number of View :618