วิศวะฯ มช. เปิดรั้วช้างเหล็กต้อนรับนักเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :539

ต้อนรับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.

คณบดีพร้อมผู้บริหารและผุ้แทนคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครันทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรรองรับ AEC วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Number of View :532

วิศวฯ ต้อนรับครู-นักเรียน พระหฤทัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน    พระหฤทัย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ประธานในการต้อนรับคือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปต์ โดยได้รับฟังบรรยายแนะแนวทางการรับเข้ามหาวิทยาลัยตลอดจนหลักสูตร จากหัวหน้างานบริการการศึกษา นายสุทัศน์ ขันเลข ทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในภาควิชาต่าง ๆ  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 \\ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=631 Number of View :647

วิศวฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ศิลปากร

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงาน  โดยได้รับฟังบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเยี่ยมชมส่วนงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอน  ระบบงานด้านการประกันคุณภาพ  งานด้านบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา งานบริหารทั่วไป งานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ การบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 //ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=630 Number of View :572