ประกาศ!!..การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557 ผู้ประกันตนจากสำนักงานประสังคมที่เลือกสถานพยาบาลไว้แล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยน สถานพยาบาล สามารถยื่นคำขอตามแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02 ) ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557  Number of View :491