สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน ASEAN 2020 : MANAGING DISASTERS & HAZE

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โครงการวิจัยเครือข่ายประเทศไร้หมอกควันสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน (Haze Free Country Network in Upper ASEAN) เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการภายใต้แผนวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมด้วยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย เพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด​งาน ASEAN 2020 : Managing Disasters & Haze ขึ้น ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่   … Continued

วช.จับมือศูนย์บริหารงานวิจัย มช. โดย กลุ่มนักวิจัย Haze Free Thailand เดินหน้าโครงการ “เครือข่ายประเทศไร้หมอกควันสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน” แก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

เมื่อวันที่ 8–12  ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มนักวิจัยโครงการเครือข่ายประเทศ ไร้หมอกควันสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ หัวหน้าโครงการ และ Prof. Nobutaka Ito ที่ปรึกษาโครงการฯ เดินทางพร้อมทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันเข้าหารือพร้อมจัดกิจกรรม ร่วมกับ 2 ประเทศแรก ในกลุ่มอาเซียน  Number of View :699

วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน Murata Science Foundation Research Grant 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr.Takehiro Konoike Chairman of the Selection Committee of Murata Science Foundation, Vice President, Director, New Technology Center, Technology & Business Development Unit, Murata Manufacturing Co., Ltd. โดยมี Mr.Yoshikatsu Nakayama, Managing Director of Murata … Continued

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ หลักการและเหตุผล ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 บทบาทของการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในวงการอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เพราะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญและพันธกิจดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการและกลยุทธ์ที่จะกระตุ้นการพัฒนา 3 ด้านด้วยกัน คือ Number of View :1093

เปิดรับสม้ครน้องๆเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี Number of View :1906

นศ. ป.เอก วิศวฯ อุตสาหการ ตัวแทน มช. คว้าแชมป์ระดับประเทศ Startup Thailand League

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นายนรพนธ์ วิเชียรสาร และนายสุริยะ พงษ์หมู เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อทีม Plastech เข้าแข่งขัน Startup Thailand League: Scale up Asia จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Number of View :1644

นศ.วิศวฯ คอมพิวเตอร์ มช. กวาด 7 รางวัลจากการแข่ง NSC 2017

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 7 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19: NSC 2017 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 Number of View :1494

ISNE PROFICIENCY TEST สำหรับนักเรียน ม.5-6

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ISNE PROFICIENCY TEST: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Algorithm) คณิตศาสตร์พื้นฐาน ความน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ เลขฐาน การแก้สมการ และอสมการ (สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม และ ดี จะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกในโครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information System and Network Engineering)  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่  13 … Continued

ห้องสมุดวิศวฯมช.เชิญชวนใช้งาน “ฐานข้อมูลสืบค้นเฉพาะด้าน”

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนใช้งาน “ฐานข้อมูลสืบค้นเฉพาะด้าน” ตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการสืบค้นบทความ วารสาร เกี่ยวกับวิศวกรรมเพื่อทำรายงาน การบ้าน งานวิจัย ฯลฯ Number of View :450

อ.วิศวฯคอมพิวเตอร์ รับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ 58

อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตัวแทนกลุ่มอาจารย์ผู้ส่งผลงาน “ระบบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยใช้เครือข่ายสถานีวัดน้ำขนาดเล็กเพื่อเตือนภัยน้ำท่วม”  คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “ระดับดี” ประจำปี 2558 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ Number of View :358