Mix-Key ตัวเดิม เพิ่มเติมสมรรถนะ วิศวฯ รั้วม่วงพ่วงกำลัง ปภ.เชียงราย Top up เครื่องวัดน้ำป่า พร้อมจัดประชุม IS ระวังภัยน้ำท่วม ระยะที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐานะที่ปรึกษาตามที่จังหวัดเชียงรายมอบหมาย เดินหน้าโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 3” นำโดย หัวหน้าโครงการ รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDRU) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผู้พัฒนาระบบฯ อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้าหน่วยวิจัย OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Number of View :1210

“ตื่น” (ไม่) “ตะหนก” เมื่อเจอภัยพิบัติ ด้วยระบบ IT ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม เชียงราย

“ภัยพิบัติ” เมื่อกล่าวถึงคำนี้ คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้ซึ้งถึงอานุภาพของมัน   “ภัยพิบัติ”  เป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติ และเกิดขึ้นโดยมีมนุษย์เป็นต้นเหตุ อย่างไรก็ดี มันคือสิ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน  ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนหลายคนอาจมีความตื่นตระหนกกับภัยที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้น การ “พร้อมตั้งรับ” สถานการณ์ จึงถือเป็นเครื่องมือสามัญประจำตัวชุดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์อย่างเรา Number of View :989

อ.วิศวฯคอมพิวเตอร์ รับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ 58

อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตัวแทนกลุ่มอาจารย์ผู้ส่งผลงาน “ระบบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยใช้เครือข่ายสถานีวัดน้ำขนาดเล็กเพื่อเตือนภัยน้ำท่วม”  คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “ระดับดี” ประจำปี 2558 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ Number of View :586