Mix-Key ตัวเดิม เพิ่มเติมสมรรถนะ วิศวฯ รั้วม่วงพ่วงกำลัง ปภ.เชียงราย Top up เครื่องวัดน้ำป่า พร้อมจัดประชุม IS ระวังภัยน้ำท่วม ระยะที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐานะที่ปรึกษาตามที่จังหวัดเชียงรายมอบหมาย เดินหน้าโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 3” นำโดย หัวหน้าโครงการ รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDRU) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผู้พัฒนาระบบฯ อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้าหน่วยวิจัย OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Number of View :1210

“ตื่น” (ไม่) “ตะหนก” เมื่อเจอภัยพิบัติ ด้วยระบบ IT ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม เชียงราย

“ภัยพิบัติ” เมื่อกล่าวถึงคำนี้ คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้ซึ้งถึงอานุภาพของมัน   “ภัยพิบัติ”  เป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติ และเกิดขึ้นโดยมีมนุษย์เป็นต้นเหตุ อย่างไรก็ดี มันคือสิ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน  ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนหลายคนอาจมีความตื่นตระหนกกับภัยที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้น การ “พร้อมตั้งรับ” สถานการณ์ จึงถือเป็นเครื่องมือสามัญประจำตัวชุดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์อย่างเรา Number of View :989

คณาจารย์วิศวฯ ผู้แทน วสท. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน อ.พาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ กรรมการ วสท. สาขาภาคเหนือ 1 อาจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และในฐานะเลขานุการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 (วสท.1) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมรับเสด็จฯ Number of View :701

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบทุนช่วยเหลือ นักศึกษาผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนมอบเงินทุนช่วยเหลือ จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับ นายวรากร นันทชัย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย Number of View :497

วิศวฯ จัดงานประชุม “ระบบ IT ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม เชียงราย” วิศวฯ จัดงานประชุม “ระบบ IT ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม เชียงราย”

“ภัยพิบัติ”เมื่อกล่าวถึงคำนี้ คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้ซึ้งถึงอานุภาพของมัน   “ภัยพิบัติ”  เป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติ และเกิดขึ้นโดยมีมนุษย์เป็นต้นเหตุ อย่างไรก็ดี มันคือสิ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน  ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คน         หลายคนอาจมีความตื่นตระหนกกับภัยที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้น การ “พร้อมตั้งรับ” สถานการณ์ จึงถือเป็นเครื่องมือสามัญประจำตัวชุดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์อย่างเรา   ตัวอย่างของภัยพิบัติที่มักประสบพบเห็นในบ้านเราบ่อยครั้ง คือ น้ำท่วม  แผ่นดินไหว ดังเช่นที่จังหวัดเชียงราย  หลายท่านคงเคยพบเห็นข่าวสารเกี่ยวกับการเกิดภัยที่ว่ามานั้นมากครั้งหลายครา เหตุนี้จึงเป็นโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ การเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวังสาธารณภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดทำระบบการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม และจัดทำฐานข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารทั่วไป กระทั่งนำไปสู่แนวทางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงรายนั่นเอง      … Continued

คณะวิศวกรรมศาสตร์กับการมีส่วนร่วมต่อชุมชน “สถานกาณณ์แผ่นดินไหวพื้นที่จังหวัดเชียงราย”

รวบรวมเหตุการณ์และกิจกรรมที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน ในสถานการณ์แผ่นดินไหว พื้นที่จังหวัดเชียงราย รวบรวมเหตุการณ์และกิจกรรมที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน ในสถานการณ์แผ่นดินไหว พื้นที่จังหวัดเชียงราย Number of View :1021

CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน

CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำด้วย อ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐสนับสนุนโดย โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ ,เทศบาลตำบลแม่จัน,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง,หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จัน จ. เชียงราย ,บริษัทโอเพ่นดรีม และ OASYS Research Group จัดโครงการ “วิศวะ(คอมพิวเตอร์)คลุกฝุ่น (CPE-DirtCamp) ครั้งที่ 1 Number of View :1308