วิศวฯ มช. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ปลูกต้นอินทนิล 200 ต้น พร้อมถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีของพุทธศาสนิกชน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากว่า 60 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ปลูกต้นอินทนิลจำนวน 200 ต้น บริเวณ กิโลเมตรที่ 6 ทางขึ้นดอยสุเทพ Number of View :881

วิศวฯจัดบรรยายพิเศษ สมเด็จพระราชินีฯ กับการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ นำโดยอาจารย์ไพศาล จั่วทอง หัวหน้าโครงการฯ จัดการบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Number of View :552

“พระบารมีมากล้นรำพัน”..บรรยายพิเศษเพื่อความภูมิใจใน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวหน้าโครงการรณรงค์น้อมนำพระราชดำริ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสมาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา  อาจารย์ไพศาล จั่วทอง จัดบรรยายพิเศษ “พระบารมีมากล้นรำพัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2556 และสร้างจิตสำนึกอันดีที่ประชาชนพึงมีต่อพระมหากษัตริย์ Number of View :594

วิศวฯ จัดบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2556 เรื่อง “วิศวกรกับโบราณสถานของชาติ” ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีเป็นประธานในพิธี  การบรรยายพิเศษในครั้งนี้มี ดร.โสมสุดา ลียะวณิช ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง หัวหน้าโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส มาประพฤติเป็นวัติปฏิบัติ    เป็นวิทยากรในการบรรยาย วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานของชาติ Number of View :436