สโมสรนักศึกษาคณะฯมอบเงินสนับสนุนการสร้างหลังคา SKY ROOF

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์  รับมอบมอบเงิน  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา2556 เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคา SKY ROOFลานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :557