Mix-Key ตัวเดิม เพิ่มเติมสมรรถนะ วิศวฯ รั้วม่วงพ่วงกำลัง ปภ.เชียงราย Top up เครื่องวัดน้ำป่า พร้อมจัดประชุม IS ระวังภัยน้ำท่วม ระยะที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐานะที่ปรึกษาตามที่จังหวัดเชียงรายมอบหมาย เดินหน้าโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 3” นำโดย หัวหน้าโครงการ รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDRU) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผู้พัฒนาระบบฯ อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้าหน่วยวิจัย OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Number of View :1121

“ตื่น” (ไม่) “ตะหนก” เมื่อเจอภัยพิบัติ ด้วยระบบ IT ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม เชียงราย

“ภัยพิบัติ” เมื่อกล่าวถึงคำนี้ คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้ซึ้งถึงอานุภาพของมัน   “ภัยพิบัติ”  เป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติ และเกิดขึ้นโดยมีมนุษย์เป็นต้นเหตุ อย่างไรก็ดี มันคือสิ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน  ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนหลายคนอาจมีความตื่นตระหนกกับภัยที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้น การ “พร้อมตั้งรับ” สถานการณ์ จึงถือเป็นเครื่องมือสามัญประจำตัวชุดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์อย่างเรา Number of View :878

วิศวฯ มช.สาธิตการใช้ระบบเตือนภัยแม่น้ำสาย ชายแดนไทย-เมียนมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.นำโดย อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อเตือนภัยน้ำท่วม ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสาธิตการใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยแม่น้ำสายแก่คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา  ณ โรงแรมสานมุนอาข่า จ.ท่าขี้เหล็ก Number of View :625

งานวิจัย ไม่ขึ้นหิ้ง ใช้ได้จริง วิศวะ มช. จับมือชุมชน สร้างเครือข่ายสถานีมิกกี้ พร้อมโกอินเตอร์ ติดตั้งที่ศรีลังกา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช. ภาคเหนือ พัฒนาเครือข่ายสถานีตรวจวัดอัตโนมัติเฝ้าระวังน้ำป่า(มิกกี้ : Mix-Key) ติดตั้งในพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย   แล้วกว่า 5 สถานี ให้ประชาชนทราบข้อมูลปริมาณน้ำที่เกิดขึ้น เพื่อเฝ้าระวังน้ำป่า และบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสม พร้อมขยายผลไปยังศรีลังกา จัดแถลงข่าว ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Number of View :615