สำนักงานวิศวฯ อบรมเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานบริหารทั่วไป จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติจากอัคคีภัย และแผ่นดินไหว เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง ตลอดจนการอพยพตนเองจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอัคคีภัย มีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย รู้จักใช้เครื่องมือดับเพลิง วิธีอพยพ การช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัยขณะเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นถึงอันตรายอันเกิดจากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ อันส่งผลช่วยการลดความเสียหายของทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงการบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิต โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเรืองฤทธิ์ ผลดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟในสถานการณ์เสมือนจริง บริเวณชั้น 6 และ 7 อาคาร 30 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ประมวลภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1246290792056390.1073741948.227689390583207&type=3 Number of … Continued

วิศวฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัย ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัย ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์” ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย การใช้เครื่องมือดับเพลิงและวิธีอพยพ รวมถึงการช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง   Number of View :452