เชิญชวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินการบริหารงานของ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ

ตามที่ คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ) ได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน ตอบแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วง 1 ปี 6 เดือนแรกของวาระการดำรงตำแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557) โดยได้จัดทำแบบสอบถามสำหรับการประเมินออนไลน์ และส่งลิงค์ไปยังอีเมลล์ของทุกท่านเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถามและลดการใช้เอกสาร Number of View :439

เชิญชวนนักศึกษาร่วมประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ออนไลน์ 2/2555

ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมิน การเรียนการสอนของอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555 ในระบบ CMU-MIS ตั้งแต่วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ http://sis.cmu.ac.th/ Number of View :1310