วิศวฯ จัดกิจกรรมผ่อนคลายและพลังบำบัด

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมในโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพของบุคลากร กิจกรรมผ่อนคลายและพลังบำบัดเพื่อชีวิตที่ยืนยาว โดยวิทยากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.เทียม ศรีคำจักร ซึ่งทำให้ได้รู้จักกับ “ความเครียด” การผ่อนคลาย และพลังชีวิต เรียนรู้การจัดท่าทางของร่างกายในอิริยาบถที่ถูกต้อง เทคนิคการหายใจ การยืดคลายกล้ามเนื้อและกายสัมผัสตามแนวโยคะ และปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อความผ่อนคลายและเสริมพลังชีวิต วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=933 Number of View :524

อบรมการจัดการความรู้ด้วยเทคนิค Mind Map โดยโปรแกรม Xmind

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้น หัวข้อการจัดการความรู้ด้วยเทคนิค Mind Map โดยโปรแกรม Xmind ให้กับหัวหน้างาน และผู้ช่วยหัวหน้างานจากทุกส่วนงานภายในคณะฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 วิทยากร คือ อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการจัดกระบวนการความคิด และนำไปสู่การต่อยอดสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการวางแผนความคิดที่มีระบบระเบียบ Number of View :622

วิศวฯจัดอบรมการจัดทำโครงการด้วย Microsoft Project

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Project ตามโครงการแผนกลยุทธ์ “การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในโปรแกรม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์จริงในการจัดทำโครงการต่าง ๆ โดยมี อ.ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากร วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :665

วิศวฯรักสุขภาพ อบรมเทคนิคผ่อนคลายในการทำงาน

                    การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ เรื่องเทคนิคการผ่อนคลายในการทำงาน โดยวิทยากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งทำให้ได้รู้จักกับ “ความเครียด” การผ่อนคลาย และพลังชีวิต เรียนรู้การจัดท่าทางของร่างกายในอิริยาบถที่ถูกต้อง เทคนิคการหายใจ มันตราดนตรีบำบัด หัวเราะบำบัด การยืดคลายกล้ามเนื้อและกายสัมผัสตามแนวโยคะ และปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อความผ่อนคลายและเสริมพลังชีวิต   Number of View :645