วิศวฯ มช. ต่อยอดระบบ IS เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ “จัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่อนาคตเมืองสีเขียว ในกิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำ” แม่น้ำคูคลอง ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 Number of View :1747

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจร่วมงาน B-Square 2014

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะลงทะเบียน 259192 ในภาคการศึกษา 2/2557และ นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมงาน B-Square “โครงการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่สดใสและดีกว่า สำหรับนววิศวกร กรณีศึกษา ตัวอย่างความได้เปรียบในการแข่งขัน-กุญแจแห่งความสำเร็จ”(B-Square : Preparing a ‘Bright’ & ‘Batter’ Future of Yong Engineer “Competitive Examples-The Keys of Success”) Number of View :628