ช่องทางการติดต่อเรื่องการรับเข้าเป็นนักศึกษา

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน ทุนการศึกษา กิจกรรม ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โปรดติดต่องานบริการการศึกษาฯ วิศวฯ มช. 📲โทร.053-944179, 053-944180 ในวันเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นช่วงพักเที่ยง และหยุดนักขัตฤกษ์) ⭐️⭐️⭐️หรือปรึกษาอาจารย์ในเฟสบุ๊ก “ก้าวสู่รั้ว วิศวฯ มช.” https://www.facebook.com/newentaneer06/ ***โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครแต่ละครั้ง จากเวบสำนักทะเบียนฯ มช. https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ ให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อประโยชน์ของผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ Number of View :186

เชิญชวนนักศึกษาวิศวฯมช.ภาคพิเศษทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาภาคพิเศษทุกชั้นปี ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกชั้นปี เข้าร่วม โครงการผู้บริหารพบนักศึกษาภาคพิเศษทุกชั้นปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม 3 ชั้น (Slope) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Number of View :1513

เชิญชวนร่วมกิจกรรม Engineering Open House 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนน้องๆนักเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านแสดงผลงานสำหรับงานตลาดนัดหลักสูตร (Open House)  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 นี้  Number of View :2005

วิศวฯ เดินสายแนะแนวการศึกษาต่อแก่ นร. ม.ปลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ วิศวฯ มช. และการแนะแนวการศึกษาในเชิงรุก ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงเรียนลําปางกัลยาณี และโรงเรียนมัธยมวิทยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นำโดยคุณสุทัศน์ ขันเลข หัวหน้างานบริการการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้ในการศึกษาต่อด้านวิศวกรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรในปัจจุบันที่สังคมมีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น  และเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ให้นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ รู้จักในสายงานด้านวิศวกรรม และเกิดแรงจูงใจ ในการเลือกศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น ประมวลภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/engineeringcmu/photos/?tab=album&album_id=1500151663336967 Number of View :632

วิศวฯเครื่องกลทำ MOU บริหารจัดการหลักสูตร 2 ปริญญา กับคณะวิทยาศาสตร์ ม.มงต์เปอลิเยร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมงต์เปอลิเยร์  (Faculté des Sciences Université de Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส ในข้อตกลงร่วมสำหรับการจัดการบริหารหลักสูตร 2 ปริญญา Number of View :806

วิศวฯคอมพิวเตอร์มช. จัด 4 หลักสูตรอบรมระยะสั้นช่วงฤดูร้อน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด 4 หลักสูตรอบรมระยะสั้นช่วงฤดูร้อน Number of View :678

วิศวฯ เดินหน้า Road Show แนะแนว เผยแพร่หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษา เดินหน้าโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่โรงเรียน (Road Show) เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้ข้อแนะนำเรื่องหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเองเพื่อเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ช่องทางการรับเข้า รวมไปจนถึงทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุน “วิศวฯสู่ชุมชน” ที่เปิดโอกาสแก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดี แต่ฐานะทางครอบครัวไม่เอื้ออำนวย กิจกรรม Road Show นี้ จะมีไปตลอดเดือนกรกฎาคม ซึ่งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา จะเดินทางไปให้ข้อมูลตามโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแรกเริ่มจากช่วงวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จากนั้นจะแบ่งสายไปยัง จ.เชียงราย ,เพชรบูรณ์ ,อุตรดิตถ์  ,พิษณุโลก และกำแพงเพชรต่อไป … Continued

วิศวฯออกแนะแนวนักเรียน ม.6 เทพบดินทร์ฯ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.พีรพล จิราพงศ์ เป็นวิทยากร แนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเรื่องหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน แนะนำการเลือกคณะและสาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ณ ห้องกอบบุญ 3 อาคารกอบบุญ โรงเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่   Number of View :610

ต้อนรับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.

คณบดีพร้อมผู้บริหารและผุ้แทนคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครันทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรรองรับ AEC วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Number of View :750

งานบริการฯ จัดสัมมนาด้านจัดการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรงานบริการการศึกษา และภาควิชาฯ ที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา  ณ ภูอิงฟ้า รีสอร์ท อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่    เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2556 โดยในภาคเช้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดสัมมนา หลังจากนั้นจึงเปิดบรรยาย หัวข้อ “พฤติกรรมกับการทำงาน” โดย ผศ.ภิญโญ ทองดี , หัวข้อ “แนวทางการพัฒนางานบริการการศึกษาฯ ในอนาคต” โดย ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ  และในภาคบ่าย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี ได้ให้นโยบายในการปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา ตบท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อ … Continued