DIY Robot Project เปิดสนามวิศวฯ มช. ประลองการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ระดับ ม.ปลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา DIY Robot Project  ครั้งที่ 1 (1st DRP) ระหว่างวันที่ 21 –  29 พ.ค. 61 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาตามที่กำหนด ตลอดจนฝึกการทำงาน ประสานงานกับผู้อื่นอันเป็นทักษะจำเป็นสำหรับวิศวกร Number of View :2417

วิศวฯ มช. ต้อนรับนักเรียนโครงการ “จากตากใบสู่เชียงใหม่ ด้วยใจแบ่งปัน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าร่วมโครงการ “จากตากใบสู่เชียงใหม่ ด้วยใจแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน Number of View :1248

วิศวฯ ไฟฟ้า จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp ประจำปี 2560

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2-4 เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา Number of View :1847

เปิดรับสม้ครน้องๆเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี Number of View :2417