ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการร่าง พรบ. การกลับไปใช้สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กรมบัญชีกลางเดินหน้าเสนอกฎหมาย Undo กบข. ตามที่มติคณะรัฐมนตรี จะเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ “ร่าง พรบ. การกลับไปใช้สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. …” แต่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จึงทำให้สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปได้ ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช.ซึ่งมีดร.วิษณุ  เครืองาม เป็นประธานได้ประชุมพิจารณาร่าง พรบ.ดังกล่าว ซึ่งประธานเห็นว่าร่าง พรบ.ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ดี มีประโยชน์ จึงเห็นควรให้นำร่าง พรบ.เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในต้นเดือนธันวาคม 2557 นั้น บัดนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของร่าง พรบ.จึงได้กำหนดระยะเวลาการแสดงความประสงค์จะใช้สิทธิ UNDO ใหม่ ดังนี้ สำหรับผู้รับบำนาญ แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายบังคับใช้ จนถึงวันที่ 30 … Continued

ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าร่าง พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าร่าง พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ Number of View :478

ประกาศ!!..การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557 ผู้ประกันตนจากสำนักงานประสังคมที่เลือกสถานพยาบาลไว้แล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยน สถานพยาบาล สามารถยื่นคำขอตามแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02 ) ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557  Number of View :491