[[[ Scoop ]]]ถือค้อน แบกปูน ตามรอย“สักกี่ครุย ที่ลุยโคลน” ชมรมลูกช้างเหล็กอาสา 57

 “เตรียมตัว เตรียมใจ แพคกระเป๋า แบกเป้ …ไปออกค่ายอาสากัน” นี่คือสิ่งที่ เหล่านักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มักรวมเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งในมหาวิทยาลัยและต่างมหาวิทยาลัย ออกไปสร้างสิ่งดี ๆ และพัฒนาสถานที่ตามชนบทต่าง ๆ ที่ห่างไกลความเจริญ ทั้งในเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นประจำ โดยใช้วันหยุดช่วงปิดเทอม Number of View :928

คณาจารย์วิศวฯ ผู้แทน วสท. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน อ.พาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ กรรมการ วสท. สาขาภาคเหนือ 1 อาจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และในฐานะเลขานุการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 (วสท.1) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมรับเสด็จฯ Number of View :701