วิศวฯ + แพทย์ฯ มช. แทคทีมสู้ Covid-19 สร้าง ERC พร้อมหุ่นยนต์ CMU Aiyara และนวัตกรรมกักกันเชื้อ อธิการบดี มช. เข้าเยี่ยมชมความสำเร็จ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ในนามผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เข้าเยี่ยมชมห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ Emergency Room for COVID: ERC, หุ่นยนต์ผู้ช่วยพญาบาล CMU Aiyara Robot และต้นแบบอุปกรณ์กักกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็น 3 จาก 5 ภารกิจตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00-10.00 … Continued

ประกาศ!!..การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557 ผู้ประกันตนจากสำนักงานประสังคมที่เลือกสถานพยาบาลไว้แล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยน สถานพยาบาล สามารถยื่นคำขอตามแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02 ) ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557  Number of View :478

แจ้งเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2556 สำหรับผู้ประกันตน

ด้วยสำนักงานประกันสังคมจ.เชียงใหม่ แจ้งให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2556 สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 แนะให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล โดยคำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และความพร้อมของสถานพยาบาลที่ใช้บริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล(สปส.9-02)ได้ที่การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 *** ติดต่อข้อมูลสถานพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 4111***     Number of View :2991