วิศวฯ มช. ลงนาม MOU พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ กับสยามสโตน แอ๊กกริเกรท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนา และสนับสนุนการศึกษาให้นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม มีโอกาสเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งยังเกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  Number of View :2393

วิศวฯ มช.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิศวฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ประดิษฐกรรม  (FAB. Lab.)  ตลอดจนห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่และควบคุม (Motion and Control Lab.) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมด้วยรศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง อดีตคณบดี Number of View :1311

วิศวฯ ต้อนรับ นร. ม.5 โรงเรียนวชิรวิทย์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา Number of View :959

เปิดรั้ว “ช้างเหล็ก” ต้อนรับนักเรียน พสวท.

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนเข้าศึกษาดูงานวิจัยและผลงานที่น่าสนใจของภาควิชา ฯ  เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558 Number of View :714

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดูงานด้านจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้ วิศวฯ มช.

นักศึกษาสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าศึกษาดูงานด้านจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. วันที่ 28 มกราคม 2558 โดยมี อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ Number of View :474

วิศวะฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนมงฟอร์ต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้แบ่งกลุ่มเยี่ยใชมห้องปฏิบัติการในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ และไฟฟ้า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 Number of View :579

วิศวฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก อบจ.ลำพูน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ โดยมีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย เป็นประธานในการต้อนรับ  พร้อมด้วยบุคลากรส่วนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมให้ข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์ทำงานในแต่ละฝ่าย Number of View :509

วิศวะฯ มช. เปิดรั้วช้างเหล็กต้อนรับนักเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :741

วิศวฯ เปิดบ้าน ต้อนรับนักเรียนสาธิต มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :791

ต้อนรับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.

คณบดีพร้อมผู้บริหารและผุ้แทนคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครันทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรรองรับ AEC วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Number of View :709