นักศึกษาวิศวฯ คอมฯ คว้ารางวัลที่ 1 แข่ง ‘NTT & DD Digital Transformation Challenge 2019

ทีม Freshy สมาชิกประกอบด้วย นางสาวณัฐรดา  สิทธิกรณ์ นายธีรเมธ  เอกวิลัย และนางสาวสุมิตรา  คำลือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท Security room พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากการแข่งขัน ‘NTT & DD Digital Transformation Challenge 2019 วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ Dimension Data Head Quarter ตึก Column … Continued

วิศวฯ คอมฯ มช. ส่งนักศึกษาแข่งพัฒนาโปรแกรม NSC 2019 คว้า 2 รางวัล

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) วันที่ 13-15 มีนาคม 2562  ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า ผลงานระบบเฝ้าสังเกตและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ผ่านเครือข่าย LoRa ของนายวรรณรัตน์ บุญยัง และนายสุริยา เขื่อนขัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  แช่มประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลพิเศษ อันดับ 1 พร้อม เงินรางวัล 10,000.- บาท นอกจากนี้ผลงานทีโอ หุ่นยนต์ผจญภัย … Continued

วิศวฯ มช. ต้อนรับ นร.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted)

  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรรถผล สมุทคุปติ์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รศ.ดร.ธงขัย ฟองสมุทร ร่วมการต้อนรับ Number of View :391

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. เจ๋ง!! คว้ารางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน NSC 2018 และ 8 รางวัลอื่น ๆ จากผู้ร่วมประชันทั้งสิ้น 1,837 โครงการ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 1 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC 2018 จากผู้ส่งผลงานร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,837 โครงการ ทั้งยังได้รับรางวัล อื่น ๆ อีก 8 รางวัล Number of View :1710

ทีมนักศึกษาวิศวฯ และ วิทยาลัยสื่อ คว้าที่ 1 แข่ง Imagine the Future Scenario Competition พร้อมแข่งต่อที่สิงคโปร์ มี.ค. นี้

นักศึกษาทีม Shell competition จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน Imagine the Future Scenario Competition นำเสนอแบบจำลองสถานการณ์ประเทศไทยในปี 2050 Number of View :1612

วิศวฯ มช. ต่อยอดระบบ IS เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ “จัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่อนาคตเมืองสีเขียว ในกิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำ” แม่น้ำคูคลอง ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 Number of View :1299

นักศึกษา ISNE ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Huawei Seed for the future 2017 พร้อมตะลุยแดนมังกร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ICT

นายทนงศักดิ์ เนตรอนงค์ และ นางสาวกัลยรัชต์ ช่างหล่อ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Huawei Seed for the future 2017”   Number of View :1508

นักศึกษา วิศวฯ มช. รับทุนฯ จากฟูจิคุระ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย ได้แก่นางสาวปลายฟ้า คำมา รหัสนักศึกษา 560610391 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาแล้ว) และนายสิรวิชญ์ ตาแก้ว รหัสนักศึกษา 570610611 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4) ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ฟูจิคุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Number of View :1141

วิศวฯ มช. จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2017 ภาคเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017) ในกรอบโจทย์ “รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร: หุ่นยนต์น้อยตามรอยพระราชดำริ” ระดับภาคเหนือ Number of View :1646

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.

รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร จากกลุ่มทฤษฎีการคำนวณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.ปี 2560 สนับสนุนโดย สกว. และสถาบันต้นสังกัดให้กับนักวิจัยรุ่นกลาง เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงองค์ความรู้ใหม่อันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ และผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ Number of View :2404