นักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิศวฯ รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก และวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจําปีการศึกษา 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ   Number of View :1615

มหาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ในระดับดีมาก

นายชนกันต์ จาตุรชาติ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วิศวกรรมเครื่องกล ในหัวข้อ การวิเคราะห์ขนาดของบ่อวัสดุหลอมเหลวในชิ้นงานโลหะโดยฟลักซ์ความร้อนอุณหภูมิสูงเคลื่อนที่เข้าใกล้ส่วนขอบมุมอิสระของชิ้นงาน โดยมี อาจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Number of View :652

ดร. กรกฎ ใยบัวเทศ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี 2552 จาก วช.

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ” การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของการดำเนินการในโซ่อุปทานระหว่างประเทศ และการพัฒนาปรับรูปแบบการประเมินโซ่อุปทานให้เหมาะสมกับอุตสา หกรรมในประเทศไทย “ โดย ดร. กรกฎ ใยบัวเทศ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ในการขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552 Number of View :762