HAZE FREE THAILAND ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ครม.สัญจร

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (HAZE FREE THAILAND) ภายใต้ทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University Network: RUN) ได้ทุนต่อเนื่องปีที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Number of View :509