InnoFab at CMU วิศวฯ มช. เปิดรับสมัครวิศวกรหลายตำแหน่ง

ห้องปฏิบัติการ InnoFab at CMU คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครวิศวกรหลายตำแหน่ง อาธิ วิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรออกแบบทางกล วิศวกรประสานงานโครงการ ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสาร ได้แก่ ประวัติส่วนตัว สำเนาใบผลการเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการด้วยตนเองที่โรงประลองกลางเพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารโชติมโนธรรม ด้านหลังโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์) หรือส่งเอกสารทาง E-mail:InnoFab@eng.cmu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง https://www.facebook.com/InnoFabCMU/ Number of View :251

เปิดรับสม้ครน้องๆเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี Number of View :2556

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560  (โดยวิธีรับตรง) Number of View :8702

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ – วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แผน ข – วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1 By Research ภาคปกติ – วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 2.1 By Course work ภาคปกติ * สมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 ธ.ค.58 – 22 ม.ค.59 สมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย … Continued

((ประกาศรับสมัคร)) คลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างประจำโครงการ

คลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างประจำโครงการ ตำแหน่งงาน      ลูกจ้างประจำโครงการ จำนวน               1 อัตรา ลักษณะงาน       ประสานงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ คุณสมบัติ 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาใกล้เคียง 2) อายุไม่เกิน 30 ปี 3) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 4) สามารถออกนอกพื้นที่ได้ วัน … Continued

บริษัท เอชจีเอชที (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครบุคลากร จำนวนมาก

บริษัท เอชจีเอชที (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครบุคลากร จำนวนมาก Number of View :961

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ Number of View :1069