“คีตตระการ ขับขานเกียรติคุณ: The Honor Symphony” พิธีเกษียณฯ บุคลากรวิศวฯ มช. ปี 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2561“คีตตระการ  ขับขานเกียรติคุณ: The Honor Symphony” เพื่อแสดงมุฑิตาจิต และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงาน ด้วยดีจวบจนครบวาระการทำงาน วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561  เวลา 09.00-13.00 น. ณ อาคารโชติมโนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :957

“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน 2559 : ทุ่งประจักษ์คุณงาม” งานเกษียณตามฉบับวิศวฯ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2559 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิดบรรยากาศงาน “ทุ่งประจักษ์คุณงาม” เพื่อแสดง มุฑิตาจิต และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีจวบจนครบวาระการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559  เวลา 08.30-13.00 น. ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.   ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์อิสรา ธีระวัฒน์สกุล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์ธาดา นรากร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ,อาจารย์จิรศักดิ์  วิลาสเดชานนท์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า … Continued

วิศวฯ จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน 2557”

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2557 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิดบรรยากาศงาน “กรุ่นกลิ่นวันเก่า … เล่าความทรงจำ” เพื่อแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรที่ได้สละแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีจนครบวาระการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 24กันยายน 2557 เวลา 08.30-13.00 น. ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. ศุวศา กานตวนิชกูร สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , รศ.ดร. ชัชวาล ตัณฑกิตติ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล … Continued

“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน 2556” พิธีเกษียณฯบุคลากรวิศวฯ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการ 2554 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรที่ได้สละแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีจนครบวาระการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.           ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 9 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุรนันท์ น้อยมณี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , ผศ.ดร.อภิวันท์ พลชัย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล … Continued