นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. คว้า 3 รางวัล NSC ระดับประเทศCPE students was awarded NSC

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (National Software Contest : NSC) ระดับประเทศไทยStudents from Computer Engineering Department, Faculty of Engineering, Chiang Mai University was  awarded  three prizes from National Software Contest: NSC : 15th Thailand Number of View :1616