Haze Free Thailand รับมอบทุนวิจัยและแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมสนับสนุนเครื่อง DustBoy เฝ้าระวังและเตือนภัย แก่หน่วยงานต่าง ๆ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CCDC (Climate Change Data Center, Chiang Mai university) โดยรศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าโครงการย่อยที่ 4: การติดตามและประเมินภาวะหมอกควันเพื่อการบริหารจัดการ ภายใต้แผนงานวิจัย “ประเทศไทยไร้หมอกควัน” (Haze Free Thailand) Number of View :829

นศ.ป.เอก วิศวกรรมพลังงาน ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

  นางสาวฐิฏาพร สุภาษี นักศึกษาปริญญาเอก รหัส 580651024 ภาควิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย อันดับที่ 1 เหรียญทอง Number of View :2190

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้นำผลงานการวิจัย เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นเชิงจำนวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ” คว้ารางวัลระดับดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเงินรางวัล จำนวน 250,000 บาท   และนำผลการวิจัย เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ” Number of View :924