ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2561 Number of View :1086

ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. – 12 ธ.ค. 2560 Number of View :1400

การประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะรับการประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2559 Number of View :834

ขอความร่วมมือเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและประเมินอาจารย์ ประจำภาคการเรียนที่ 2/2559

ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2560 Number of View :1139

ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำปีภาคการศึกษา 1/2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ในระบบ CMU-SIS ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Number of View :594

ขอความร่วมมือนักศึกษาวิศวฯมช.เข้าทำการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ แบบ Online 2/2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-MIS ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน นี้ถึง 18 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาสามารถเข้าประเมินได้ 2 ช่องทางคือ Number of View :646

เชิญชวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินการบริหารงานของ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ

ตามที่ คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ) ได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน ตอบแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วง 1 ปี 6 เดือนแรกของวาระการดำรงตำแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557) โดยได้จัดทำแบบสอบถามสำหรับการประเมินออนไลน์ และส่งลิงค์ไปยังอีเมลล์ของทุกท่านเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถามและลดการใช้เอกสาร Number of View :446

ขอความร่วมมือนศ.ประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ 2/2556

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ในระบบ CMU-SIS ประำจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Number of View :558

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS ประจำ 1/2556

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556 ที่ http://sis.cmu.ac.th/ Number of View :440