ช้างเหล็กจับมือ บ.นันทวัน และศูนย์อบรมไทยโอบายาชิ MOU สร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม พร้อมหลักสูตรสหกิจศึกษา รวมถึงฝึกงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทนันทวัน จำกัด และศูนย์อบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน นักวิจัยระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนร่วมมือดำเนินกิจกรรม หรือการประชุม อบรม พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา และฝึกงานอันเป็นประโยขน์ในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปีวิศวฯ (RTT) โดยผู้ลงนามหลัก คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ และ รองกรรมการผู้อำนวยการ … Continued

วิศวฯ มช.จัดอบรมการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา : ประสบการณ์จากภาคเอกชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯจัดการอบรม “การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา : ประสบการณ์จากภาคเอกชน” แก่บุคลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ รวมถึงผู้บริหารสายสนับสนุน ได้แก่ เลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน และผู้ช่วยหัวหน้างาน Number of View :1372

วิศวฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ศิลปากร

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงาน  โดยได้รับฟังบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเยี่ยมชมส่วนงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอน  ระบบงานด้านการประกันคุณภาพ  งานด้านบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา งานบริหารทั่วไป งานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ การบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 //ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=630 Number of View :717

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ร่วมงาน”ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา”

นักศึกษา ชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/55 หรือ ภาคการศึกษา1/56 ให้เข้าร่วมงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ชุดนักศึกษา หรือ SHOP เท่านั้น !!!) Number of View :1183