ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เรื่อง “การเข้าห้องสอบในช่วง 15.30 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558” ฉบับที่ 2

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เรื่อง “การเข้าห้องสอบในช่วง 15.30 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558” ฉบับที่ 2 Number of View :839

ประกาศจากคณะฯ เกี่ยวกับประเพณีรับน้องขึ้นดอย

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เกี่ยวกับประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2558 **ขอให้นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความเรียบร้อย และรักษาประเพณีอันดีงาม***  Number of View :514

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มช. ประกาศขอดับกระแสไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในมหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 8.00 – 17.00 น. ซึ่งในช่วงเช้าจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบางเวลา(อาจส่งผลให้ไฟฟ้าตก)  และดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 15.00 น. จึงขอให้ภาควิชา/หน่วยงานในคณะฯ ถอดปลั๊กอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ อันได้แก่เครื่องใช้สำนักงาน Server เครื่องจักร อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและวิจัย และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ หลังเลิกงานหรือทันทีที่เลิกใช้อุปกรณ์ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556  Number of View :866