พ.ร.บ.ประกันสังคม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เพิ่มประสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลพ.ร.บ.ประกันสังคม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เพิ่มประสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น Number of View :601

ประกาศ!!..การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557 ผู้ประกันตนจากสำนักงานประสังคมที่เลือกสถานพยาบาลไว้แล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยน สถานพยาบาล สามารถยื่นคำขอตามแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02 ) ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557  Number of View :525

แจ้งเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2556 สำหรับผู้ประกันตน

ด้วยสำนักงานประกันสังคมจ.เชียงใหม่ แจ้งให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2556 สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 แนะให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล โดยคำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และความพร้อมของสถานพยาบาลที่ใช้บริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล(สปส.9-02)ได้ที่การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 *** ติดต่อข้อมูลสถานพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 4111***     Number of View :3047