ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรแปรรูป หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (Center of Robotic Excellence: CoRE) ได้รับมอบหมายให้เป็นฐานศูนย์ความเป็นเลิศดังกล่าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กำหนดจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น Number of View :717

ชาววิศวฯ มช. พร้อมใจ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ดาวเรืองร้อยใจราษฎร์ แด่มหาราชภูมินทร์” พร้อมถวายอาลัย และปลูกดอกดาวเรืองด้วยความจงรักภักดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “ดาวเรืองร้อยใจราษฎร์ แด่มหาราชภูมินทร์” Number of View :1226

ลงนาม MOU มช.–กฟผ. ฉบับที่ 6 สานต่อเจตนารมณ์พัฒนางานวิจัยใช้จริง ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า สร้างบุคลากรมืออาชีพร่วมกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) Number of View :2034

วิศวฯ จัดงานทำบุญรับปีใหม่ พร้อมเชิดชูเกียรติ แสดงความยินดีบุคลากร

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานคณะฯ จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร พร้อมพิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่บุคลากร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช. Number of View :1322

“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน 2559 : ทุ่งประจักษ์คุณงาม” งานเกษียณตามฉบับวิศวฯ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2559 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิดบรรยากาศงาน “ทุ่งประจักษ์คุณงาม” เพื่อแสดง มุฑิตาจิต และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีจวบจนครบวาระการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559  เวลา 08.30-13.00 น. ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.   ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์อิสรา ธีระวัฒน์สกุล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์ธาดา นรากร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ,อาจารย์จิรศักดิ์  วิลาสเดชานนท์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า … Continued

วิศวฯจัดอบรมประหยัดพลังงาน รอบสอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดการอบรม ตามโครงการ “วิศวฯรวมใจ ประหยัดพลังงาน” รอบที่ 2 เพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่บุคลากร และส่งเสริมให้มีจิตสำนึกพร้อมร่วมมือกันประหยัดพลังงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปีวิศวฯมช. Number of View :518

ขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานฯเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร หัวข้อ “งานได้ผลคนเป็นสุข” ครั้งที่ 2

ขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ “งานได้ผลคนเป็นสุข” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 Number of View :636

“งานได้ผล คนเป็นสุข” สัมมนาพัฒนาบุคลากรรั้วช้างเหล็ก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะฯ “งานได้ผล คนเป็นสุข” เพื่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์เชิงบวกทั้งกลุ่มองค์กร ร่วมเรียนรู้ ทำงานอย่างเป็นสุข ซึ่งนำไปสู่การบริการที่ดี มีทั้งประสิทธิภาพและความสุขไปพร้อมกัน โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “องค์กรดี มีความสุข” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี ซึ่งวิทยากร คือ คุณมโนรมภ์ สินธพอาชากุล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังจะมีกิจกรรมตามโครงการนี้อีกครั้ง ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ Number of View :721

วิศวฯ จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน 2557”

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2557 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิดบรรยากาศงาน “กรุ่นกลิ่นวันเก่า … เล่าความทรงจำ” เพื่อแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรที่ได้สละแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีจนครบวาระการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 24กันยายน 2557 เวลา 08.30-13.00 น. ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. ศุวศา กานตวนิชกูร สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , รศ.ดร. ชัชวาล ตัณฑกิตติ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล … Continued

วิศวฯ สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาวัดผาลาด

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2557 เพื่อร่วมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.49 น. ณ วัดผาลาด ต.สุเทพ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ Number of View :458