อาจารย์ และ นศ.ป.โท วิศวฯ คอม มช. คว้า BEST SHORT PAPER AWARD จาก Fablearn Conference New York 2020

นายอัฐพันธุ์ จันทร์อินทร์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคว้ารางวัล “THE BEST SHORT PAPER AWARD” ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Fablearn Conference New York  2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2563 แบบ Virtual ผ่านระบบ ZOOM อำนวยการโดย Columbia University Teachers College, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา … Continued

นศ. ป.เอก วิศวฯ ไฟฟ้า มช. คว้า Best Paper Awards จากประชุมวิชาการนานาชาติ ICPEI 2020

นายจิรศักดิ์ เหล่าวาณิชวัฒนา นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Awards) จากผลงานวิจัยเรื่อง “Probabilistic Power Flow Analysis Based on Low Rank Approximation and Principle Component Analysis” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 International conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2020) จัดโดยสมาคมวิชาการทางไฟฟ้า … Continued

นศ. ป.โท วิศวฯไฟฟ้า มช. รับรางวัล Best Paper Awards จากประชุมวิชาการนานาชาติECTI-CON 2020

นายตะวัน นามอินทร์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Awards) จากผลงานวิจัยเรื่อง “PWM Techniques for a 13-Level Asymmetrical Dual Inverter Configuration Without the Overcharging of Floating Capacitor” ในงานประชุมวิชาการ The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and … Continued

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีประจำปี 2562

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  นำนิสิต-นักศึกษาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ นายชญานนท์ อะทุน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.95 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษมวัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง Number of View … Continued

รับสมัคร นศ. ปี 3 วิศวฯ ร่วมโครงการ International Internship Program 2020

รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา ที่สนใจฝึกงานในต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ร่วมโครงการ International Internship Program 2020 กรอกใบสมัครทาง link: https://bit.ly/34LfIVJ หรือสแกน QR Code ด้านล่าง Print ใบสมัครที่สมบูรณ์ ส่งผ่านภาควิชาของตนเองมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 * สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี โทร. 053-944176 Number … Continued

นักศึกษาวิศวฯ มช. ควบ 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ Tri-U ครั้งที่ 26

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium (Tri-U) วันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2562 ณ Jiangsu University โดยนักศึกษาคว้ารางวัล Best Presentation Award (1 ใน 6 รางวัล) และควบรางวัล Founder Award (1 ใน 10 รางวัล)              นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จำนวน 9 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 8 … Continued

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563โดย นศ.สามารถดาวน์โหลด ประกาศการให้ทุนฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแบบคำขอรับทุนการศึกษาสำหรับเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ และตัวอย่างการกรอก ได้ที่นี่******************************************************************************โดยมีช่วงการเดินทาง กำหนดยื่นเอกสารขอรับทุน ดังนี้งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562งวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน … Continued

ป.เอก IE มช. ผุด REMO ล้างผัก ผลไม้ สะอาดได้สูงสุด 99%

นักศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ ( IE ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตเครื่อง REMO นวัตกรรม ADVANDED OXIDATION PROCESS ( AOP ) ล้างสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้ ทำความสะอาดได้สูงสุด 99 % นายนรพนธ์ วิเชียรสาร นักศึกษาระดับปริญญาเอก IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เจ้าของโครงการนวัตกรรมพลาสมาเพื่อการสลายสารเคมีตกค้างบนผัก และผลไม้สำหรับผู้ส่งออก ผลิตเครื่อง REMO นวัตกรรมชำระล้างสารเคมีในผัก และผลไม้แก่ผู้บริโภคทั้งในครัวเรือน และผู้ส่งออกที่ประสบปัญหาสารเคมี ยาฆ่าแมลง และจุลินทรีย์ตกค้าง ด้วยระบบ Advanced Oxidation Process … Continued

นศ. ป.โท วิศวฯ อุตสาหการ ได้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมงาน TTI summer seminar 2019 ในญี่ปุ่น

น.ส.พิชามญชุ์ อินทิยศ นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และ รศ.ดร. นิวิท เจริญใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทุนสนับสนุนจาก Toyota Technology Institute (TTI) เข้าร่วมงาน TTI Summer Seminar 2019 ในหัวข้อ “Pursuit of Advanced Technology” เมื่อวันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2562 ณToyota Technological Institute เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น … Continued

นศ. วิศวฯ คอมพิวเตอร์ ร่วมทีม ReCute ส่งไอเดียระบบ Matching orderสำหรับ โรงงาน Recycle กับร้านรับซื้อของเก่า คว้า 3 รางวัล จาก 3 สนาม

นายศุภเลิศ ว่องกุลกิจ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมเพื่อนร่วมทีม ReCute ประกอบด้วยนางสาวหทัยรัตน์ โอพสุกุล พร้อมนายจรณินทร์ นนทชัยภูมิ นักศึกษาเก่าสาขาการเงิน และการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ นำเสนอระบบจับคู่ออเดอร์ (Matching order) ขยะระหว่างโรงงานรีไซเคิลกับร้านรับซื้อของเก่า ลงแข่งขัน 3 เวทีใหญ่ส่งเสริมวงการ Startup ผลปรากฎคว้าได้ทั้ง 3 รางวัล ระบบ Matching order คือ Platform บริหารจัดการ Logistic ของขยะ Recycle เชื่อมโยงการบริหารจัดการของร้านรับซื้อของเก่า จนกระทั่งส่งคัดแยกส่งให้โรงงานรีไซเคิลขยะ โดยแบ่งระบบเป็นสองส่วนใหญ่ ส่วนแรกเป็น POS สำหรับบริหารร้านรับซื้อของเก่า ชื่อว่า RecycleStory … Continued