FABLAB CMU จุดไฟฝัน “นวัตกร” สร้างทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะแห่งนวัตกรแก่เยาวชนไทย จัดงาน FABLAB CMU เปิดโอกาสแสดงผลงานแก่นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากประธาน คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ โดยนายอัฐพันธุ์ จันทรอินทร์ ผู้บริหาร และจัดการโครงการฯ กล่าวรายงาน อนึ่ง FABLAB CMU ดำเนินงานภายใต้โครงการ FABLAB THAILAND … Continued

วิศวฯ มช. ต้อนรับนักเรียนโครงการ “จากตากใบสู่เชียงใหม่ ด้วยใจแบ่งปัน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าร่วมโครงการ “จากตากใบสู่เชียงใหม่ ด้วยใจแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน Number of View :1356

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดูงานด้านจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้ วิศวฯ มช.

นักศึกษาสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าศึกษาดูงานด้านจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. วันที่ 28 มกราคม 2558 โดยมี อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ Number of View :505